piątek, 23 sierpnia 2019

ODSZKODOWANIA Z TYT.WYPADKÓW W ROLNICTWIE OC ROLNIKA - POmoc prawna - odszkodowania - tel 500-507-200ODSZKODOWANIA Z TYT.WYPADKÓW W ROLNICTWIE OC ROLNIKA
Dane KRUS tylko w pierwszym półroczu 2019 r. są przerażające , do wypadków w rolnictwie doszło 6732 razy.
Czyli jak widać jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych sektorów pracy..
WYPADKI KLASYFIKACJE;
-UPADEK OSÓB,
-UDERZENIA , PRZYGNIECENIE , POGRYZIENIE PRZEZ ZWIERZĘTA,
-POCHWYCENIE I UDERZENIE PRZEZ CZĘŚCI RUCHOME MASZYN I URZĄDZEŃ,
-POŻAR , WYBUCH CZY DZIAŁANIE PRZYRODY,
Najcięższymi w skutkach wypadkami w rolnictwie są następujące prace ;
-transport rolniczy,
-prace pilarkami tarczowymi ,
-użytkowanie drabin, schodów , czy rusztowań -często w złym stanie technicznym,
-obsługa rozrzutników do obornika -mycie przy włączonym napędzie,
-usuwanie usterek i naprawa pod uniesionymi hydraulicznie podzespołami maszyn,
- prace przy ścince , zrywce i transporcie drzew,
OC ROLNIKA , jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolnych.
Kwestie związane z ubezpieczeniem OC uregulowane są w ustawie z dn.22maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych .Umowę ubezpieczeniową OC rolnika zawiera się na okres 12 miesięcy z przedłużeniem co roku na kolejny rok.
Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby , która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.
Oznacza to, że ;
-zakład ubezpieczeń wypłaci szkodę , zarówno wtedy , gdy szkodę wyrządzi sam rolnik , lub osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie, czy też pracująca osoba w gospodarstwie, wyrządzi szkodę osobie trzeciej,
np;turyście czy listonoszowi .
-wypłaci za szkodę na ciele lub mienia,
z tytułu wypadku rolnika lub osoby pracującej w gospodarstwie rolnym,
Warunkiem powstania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest to , aby czynności , które były przyczyną szkody , miały bezpośredni związek z posiadaniem gospodarstwa, a więc aby istniał związek funkcjonalny pomiędzy czynnościami rolnika a gospodarstwem .
I nie jest istotne gdzie doszło do szkody , czy podczas koszenia łąki czy bezpośrednio na terenie gospodarstwa.
WYPŁATA ODSZKODOWANIA W PRZYPADKU ;
-ŚMIERĆ ROLNIKA LUB OSOBY PRACUJĄCEJ W GOSPODARSTWIE,
-USZKODZENIE CIAŁA,
-ROZSTRÓJ ZDROWIA BĄDŹ TEŻ UTRATA ,
-ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE MIENIA zgodnie z art.361 k.c.
POSZKODOWANY WIĘC MOŻE DOCHODZIĆ ;
-O ZADOŚĆUCZYNIENIE PIENIĘŻNE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ(art.445 k.c.w zw.z art.444 k.c.)
-ZWROT WSZELKICH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z WYPADKIEM (art.444 par.1 k.c )
-RENTA UZUPEŁNIAJĄCA (art.444 par .2 k.c.)
-JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE ( tzw.KAPITALIZACJA RENTY ) szczególnie uzasadniona gdy poszkodowany w skutek wypadku stał się inwalidą ( art,444 par.2 k.c.)
-W PRZYPADKACH KRÓTSZYCH OKRESÓW NIESPRAWNOŚCI PO WYPADKU SKUTKUJĄCYCH NIEMOŻNOŚCIĄ WYKONYWANIA PRACY , ZWROTU UTRACONYCH ZAROBKÓW.(art.361 k.c.)
-Z TYT.PONIESIONYCH KOSZTÓW NA NAPRAWĘ LUB ODKUPIENIE USZKODZONEJ LUB UTRACONEJ RZECZY ,
ZWROT UTRACONEGO DOCHODU,
-ZWROT KOSZTÓW HOLOWANIA USZKODZONEGO POJAZDU, ZWROT KOSZTÓW POJAZDU ZASTĘPCZEGO.
W sytuacji gdy wskutek działań rolnika lub osoby pracującej w jego gospodarstwie poszkodowany poniesie śmierć , najbliższy członek rodziny może ubiegać się o wypłatę stosownego odszkodowania , jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych ( art.446 par.4 k.c.)
-zwrot kosztów związanych z leczeniem lub pogrzebem zmarłego ( 446 par.1 k.c )
-renty alimentacyjnej (art.446 par 2 k.c.)
-zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art,446 par.4 k.c )
przy czym instytucja ta znajduje zastosowanie do wypadków , które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008 r.
Mam nadzieję , że mogłem pomóc Państwu z poznaniem swoich praw w segmencie odszkodowań w rolnictwie oraz uzyskania świadczeń z OC rolnika .
Jeśli ktokolwiek z Państwa potrzebuje pomocy prawnej zapraszam do kontaktu.
PRIV lub tel; 500-507-200
email; marcelinatoman@prawo-finanse.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz